Firma ZUP EMITER prosi o zaakceptowanie plików cookie związanych z wydajnością usług, serwisami społecznościowymi i treściami reklamowymi. Pliki cookie powiązane z serwisami społecznościowymi i treściami reklamowymi należące do osób trzecich umożliwiają korzystanie z funkcji społecznościowych i wyświetlanie spersonalizowanych treści reklamowych. Aby uzyskać więcej informacji lub dostosować ustawienia, kliknij przycisk „Więcej informacji” lub wybierz opcję „Ustawień plików cookie” na dole witryny. Więcej informacji o plikach cookie i przetwarzaniu danych osobowych można znaleźć w Polityce ochrony prywatności i zasadach dotyczących plików cookie oraz klauzuli informacyjnej RODO. Czy akceptujesz te pliki cookie i związane z nimi przetwarzanie danych osobowych?

Tak, zgadzam się Więcej informacji

Licencja na oprogramowanie EDS2

NINIEJSZA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA FIRMY:

ZUP EMITER Sp. Jawna Stanisław Bieda Piotr Lis z siedzibą w Limanowej, przy ul Skrudlak 3 wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000077172 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

(ZWANA DALEJ „LICENCJĄ”) STANOWI PRAWNIE WIĄŻĄCĄ UMOWĘ POMIĘDZY OSOBĄ FIZYCZNĄ LUB PRAWNĄ („LICENCJOBIORCA”) I FIRMĄ ZUP EMITER (LICENCJODAWCĄ), KTÓREJ PRZEDMIOTEM JEST PRODUKT, KTÓRY OBEJMUJE OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE I MOŻE OBEJMOWAĆ ZWIĄZANE Z NIM NOŚNIKI, MATERIAŁY DRUKOWANE I DOKUMENTY W FORMIE „ONLINE” ORAZ DOKUMENTACJĘ ELEKTRONICZNĄ („OPROGRAMOWANIE”). POPRZEZ INSTALACJĘ, KOPIOWANIE LUB INNE UŻYCIE OPROGRAMOWANIA, LICENCJOBIORCA ZGADZA SIĘ PRZESTRZEGAĆ POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ. JEŚLI LICENCJOBIORCA NIE ZGADZA SIĘ PRZESTRZEGAĆ POSTANOWIEŃ UMOWY LICENCYJNEJ, NIE MA ON PRAWA DO INSTALOWANIA LUB UŻYWANIA OPROGRAMOWANIA. LICENCJOBIORCA MOŻE NATOMIAST ZWRÓCIĆ OPROGRAMOWANIE DO MIEJSCA, GDZIE ZOSTAŁO ONO NABYTE LUB NIE DOKONYWAĆ AKCEPTACJI LICENCJI. BRAK AKCEPTACJI LICENCJI UNIEMOŻLIWIA KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA. LICENCJA OKREŚLA PRZYWILEJE I ZASADY UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EDS 2 WIĄŻĄCE AUTORA I UŻYTKOWNIKA.

 

OPROGRAMOWANIE chronione jest prawem autorskim, postanowieniami umów międzynarodowych o prawach autorskich, oraz innym ustawodawstwem i umowami międzynarodowymi o ochronie praw własności intelektualnej. OPROGRAMOWANIE jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Autorskie Prawa Majątkowe i Osobiste do programu, jego kopii, modyfikacji, źródeł i dokumentacji oraz wszelkich materiałów mających jakikolwiek związek z Licencjodawcą należą do Licencjodawcy. Licencjodawca oświadcza, że jest twórcą oprogramowania EDS2, nie wyłączając praw twórców elementów na licencji których powstał program . Oprogramowanie stanowi własność Licencjodawcy i nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich. Licencjodawca jest wyłącznym właścicielem oprogramowania.

 

1. Licencjodawca przekazuje kopię programu użytkownikowi do jego użytku. Licencjobiorca ma prawo do korzystania z oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem na sprzęcie komputerowym. Licencja na oprogramowanie nie może być używana wspólnie lub jednocześnie przez różnych użytkowników.

2. Licencjobiorca ma prawo do nieodpłatnego zainstalowania i używania kopii oprogramowania na wielu komputerach. Licencjobiorca może sporządzić dowolną ilość kopii oprogramowania do użytku przez osobę będącą głównym Licencjobiorcą pierwszej kopii oprogramowania także w celu użytku na komputerze przenośnym.

3. Licencjobiorcy nie wolno sprzedawać, wynajmować, wydzierżawiać ani wypożyczać oprogramowania, jego kopii, modyfikacji, dokumentacji ani żadnych innych danych wchodzących w skład oprogramowania osobom trzecim.

4. Przekazanie praw użytkowania Oprogramowania jest dopuszczalne wyłącznie przy jednoczesnym przekazaniu nowemu użytkownikowi przez dotychczasowego użytkownika wszelkich kopii Oprogramowania i instrukcji użytkowanych przez dotychczasowego użytkownika oraz po zaakceptowaniu przez nowego użytkownika wszelkich warunków licencji stosowanych przez Licencjodawcę. Jeśli oprogramowanie stanowi uaktualnienie przekazanie praw musi objąć wszelkie uprzednie wersje.

5. Na podstawie niniejszej umowy Licencjobiorca jest uprawniony do użytkowania programu przez czas nieoznaczony.

6. Bezwzględnie zabrania się:

6.1 wprowadzania jakichkolwiek poprawek, modyfikacji źródeł i zmian w strukturze oprogramowania w wersji wynikowej lub jej części. Odtworzenie, dekompilacja lub dezasemblacja oprogramowania jest zabroniona, z wyjątkiem sytuacji, gdy niezależnie od niniejszego ograniczenia działania takie są wyraźnie dozwolone przez prawo właściwe lub podlicencje i tylko w zakresie takiego zezwolenia i tylko w części objętej podlicencja zezwalającą.

6.2 stosowania przedmiotowego oprogramowania, jego części, fragmentów lub wersji w innym oprogramowaniu z wyjątkiem sytuacji, gdy niezależnie od niniejszego ograniczenia działania takie są wyraźnie dozwolone przez prawo właściwe lub podlicencje i tylko w zakresie takiego zezwolenia i tylko w części objętej podlicencja zezwalającą .

6.3 wykorzystywać oprogramowania do publikacji i opracowań bez odrębnej zgody Licencjodawcy

6.4 usuwać lub zasłaniać znaków towarowych umieszczonych na oprogramowaniu i jego kopiach.

6.5 wprowadzać zmian do instrukcji lub umowy licencyjnej,

6.6 dokonywać tłumaczeń,

6.7 odłączania części składowych oprogramowania do użytku na więcej niż jednym komputerze

7. Istnieje możliwość dokonania rejestracji użytkownika – licencjobiorcy poprzez stronę internetową Licencjodawcy. Licencjobiorcy zarejestrowanemu przysługuje prawo do częstych bezpłatnych aktualizacji oprogramowania. Licencjobiorca niezarejestrowany otrzymuje aktualizacje oprogramowania jedynie w zakresie poprawy błędów krytycznych. Licencjobiorca jest zobowiązany używać uaktualnionego produktu uzupełniającego i/lub zastępującego wyłącznie w sposób określony w niniejszej Umowie Licencyjnej.

8. Wszelkie dane podane przez Licencjobiorcę w czasie rejestracji są wpełni chronione zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Informacji i ustawa o ochronie danych osobowych wdrożoną u Licencjodawcy. Dysponentem danych osobowych jest ZUP EMITER Sp.j. z siedzibą w Limanowej. Licencjobiorcy przysługuje prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych a także do żądania usunięcia danych z systemu. Żądanie powinno być skierowane droga mailową na adres Licencjodawcy.

9. Licencjobiorcy przysługuje prawo do zdalnej pomocy i informacji technicznej na zasadach występujących u Licencjodawcy w zakresie czynności niewymagających działań generujących koszty po stornie Licencjodawcy tj. na zasadzie dobrowolności. Każde dodatkowe składniki oprogramowania, przekazane w ramach pomocy technicznej muszą być traktowane jako część oprogramowania i podlegają postanowieniom niniejszej Umowy Licencyjnej. Informacje techniczne, przekazywane przez Licencjobiorcę Licencjodawcy w ramach pomocy zdalnej technicznej mogą być wykorzystane przez Licencjodawcę w dalszej działalności, włączając w to pomoc techniczną oraz produkcję oprogramowania. Informacje te zostaną użyte w formie, która uniemożliwi identyfikację ich źródła

10. Licencjodawca ma prawo odstąpić od umowy licencyjnej ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę jakichkolwiek zasad opisanych w niniejszej umowie licencyjnej. W takim wypadku Licencjobiorca ma obowiązek zniszczyć wszystkie kopie oprogramowania i wszystkie jego składniki. Licencjodawca ma prawo do dochodzenia wszelkich roszczeń wynikających z naruszenia niniejszej licencji.

11. W przypadku wykrycia cyklicznego błędu w działaniu programu Licencjodawca wprowadzi niezbędne poprawki mające na celu wyeliminowanie nieprawidłowości. Termin usunięcia błędu uzależniony jest od jego charakteru i stopnia trudności koniecznych do wprowadzenia zmian w kodzie źródłowym. Jeżeli błąd nie prowadzi do uniemożliwienia używania programu zostanie w miarę możliwości usunięty przy pierwszej aktualizacji.

12. PRAWA AUTORSKIE. Prawo własności oraz prawa autorskie dotyczące oprogramowania (łącznie z wszelkimi obrazami, fotografiami, animacjami, rejestracjami wizyjnymi i dźwiękowymi, muzyką, tekstem i aplikacjami wchodzącymi w skład oprogramowania), jak również do załączonych materiałów drukowanych oraz do wszelkich kopii tego oprogramowania, stanowią własność firmy ZUP EMITER lub jego dostawców. Oprogramowanie chronione jest przez prawa autorskie i postanowienia umów międzynarodowych. Licencjobiorca winien traktować oprogramowanie tak samo, jak każdy inny przedmiot prawa autorskiego, z zastrzeżeniem, że Licencjobiorca może zainstalować oprogramowanie na kilku własnych komputerach pod warunkiem akceptacji licencji. Licencjobiorca nie może kopiować materiałów drukowanych towarzyszących oprogramowaniu.

13. NOŚNIKI OPROGRAMOWANIA. Licencjobiorca może otrzymać oprogramowanie na więcej niż jednym nośniku lub z różnych źródeł (nośnik CD-ROM lub wersja ONLINE).

14. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, które mogłyby wystąpić na skutek stosowania oprogramowania, w tym również za ewentualną utratę informacji lub straty stanowiące następstwo używania lub braku możliwości używania Oprogramowania. Licencjodawca nie gwarantuje, że program w pełni spełni wymagania Licencjobiorcy, lub że program jest pozbawiony błędów oraz nie gwarantuje, że program będzie działał bez przeszkód. Wyłączona zostaje odpowiedzialność za wszelkie utracone korzyści.

15. Niniejsza Licencja nie przyznaje żadnych praw do używania znaków towarowych, nazw handlowych oraz nazw domen „EDS” i „EDS2” lub wszelkich innych znaków towarowych, nazw handlowych lub nazw domen używanych lub posiadanych przez Licencjodawcę.

16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. W razie niemożności dojścia do polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym dla wszelkich roszczeń wynikających z niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Licencjodawcy. Licencjobiorca zgadza się na to, że Licencjodawca nie może ponosić żadnych kosztów, które mogą powstać w związku ze sprawami sądowymi, które mają związek lub są powodowane złamaniem licencji. W to wchodzą podróże, opłaty pełnomocników i inne wynikłe w trakcie sporu.

17. Licencja jest powiązana z licencjami na poszczególne elementy konieczne i wykorzystane do powstania oprogramowania tj.

Open CASCADE - http://www.opencascade.org/ 
Google Breakpad - http://code.google.com/p/google-breakpad/ 
OpenSSL - http://www.openssl.org/

Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie elementów wykorzystanych na podstawie innych włączonych licencji, nie gwarantuje także żadnych funkcjonalności gwarantowanych przez te Licencje. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności większej niż wynikająca z powyższych licencji. Ponieważ oprogramowanie jest licencjonowane bezpłatnie nie jest objęte gwarancją w zakresie dopuszczalnym przez prawo. Licencjodawca nie udziela gwarancji ani rękojmi przydatności handlowej lub przydatności do okreslonego celu. Ryzyko związane z działaniem programu ponosi Licencjobiorca. Jeśli oprogramowanie okaże się wadliwe koszt niezbędnych napraw, poprawek lub usług ponosi Licencjobiorca.

Właścicielem programu jest firma EMITER. Wszystkie prawa zastrzeżone